Reklama

Větrání trochu jinak - jak ušetřit za teplo pomocí rekuperace

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

20.01.2014

Jedním ze způsobů, jak uspořit za teplo, je nucené větrání s rekuperací. Jde o proces zpětného získávání tepla při větrání, který má kromě finanční úspory ještě řadu výhod a vytváří zdravé prostředí pro život. V současnosti existují různé možnosti technického řešení nuceného větrání s rekuperací, včetně sekundárních vazeb souvisejících s topnými a chladicími systémy.

Nucené větrání s rekuperací je nezbytným prvkem a technologií moderních a budoucích staveb, které minimalizují přirozenou infiltraci kvalitní a těsnou obálkou. U těchto staveb je poměr tepelných ztrát způsobených nezbytnou výměnou vzduchu zcela zásadní vzhledem k minimálním tepelným ztrátám prostupem jednotlivými konstrukcemi. Vedle úsporných energetických důvodů je pochopitelně důležité také hledisko hygienické.

Na trhu se vyskytuje celá řada technických provedení větracích systémů a rekuperačních jednotek zajišťujících nucenou výměnu vzduchu se zpětným získáváním tepla. Každé řešení má zpravidla své výhody a nevýhody, vedle prokazatelných technických parametrů, které souvisejí s účinností, hlučností, komfortem řízení a možností ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vzduchu, jsou důležité také sekundární vazby na topné a chladící systémy a charakter budov a jejich uživatelů.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

V zásadě rozlišujeme tři základní přístupy, jak lze rozdělit technologické celky sloužící pro zpětné získávání tepla při nezbytném větrání obytných prostor. Nejlevnějším a nejjednodušším řešením se zdá použití decentralizovaných rekuperačních jednotek (obr. 2), které nejsou závislé na rozvodech vzduchu a řeší lokálně vyvětrání prostoru, ve kterém jsou instalovány. Levnější produkty na trhu nejsou dostatečně účinné a nezajišťují opravdu kvalitní výměnu vzduchu, ty lepší svou cenou, pokud uvažujeme o instalaci více jednotek (obývací prostor, 2x ložnice, koupelna), dorovnají instalaci základní centrální jednotky s rozvody a montáží. Centralizované řešení (obr. 1), pokud je odborně navržené a zrealizované včetně nezbytného seřízení, přináší jistotu vyvětrání veškerých prostor. Nevýhodou je určitě větší prostorová náročnost a vyšší nároky na koordinaci realizace. Pro decentralizované jednotky je také výhodou možnost větrání skutečně jen prostor, které jsou potřeba vyvětrat.


Obr. 1 Centralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 2 Decentralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 3 Komplexní víceúčelová jednotka

Mnoho instalací s centrální vzduchotechnickou jednotkou a jejich provoz zbytečně „převětrává“ a přesouší obytné prostory. V mnoha případech je centralizované řešení již nerealizovatelné vzhledem k požadavkům na interiéry a neproveditelnost rozvodů vzduchotechniky.

Dále je možné rozdělit zpětné získávání tepla podle aplikace, lze zpětně využít energii odpadního vzduchu, odpadní vody a dalších forem tepla například z průmyslové výroby. V tomto příspěvku se však věnujme zejména nucenému větrání s rekuperací za účelem hygienické výměny vzduchu a dalším souvislostem s tímto konkrétním druhem rekuperace.


Obr. 4 Rozdělení rekuperačních jednotek

Dále lze rozdělit rekuperaci podle použitého principu, způsobu jakým tíženého efektu docílíme (obr. 4). Jednotlivá řešení ovlivňují účinnost zpětného získávání tepla a charakter čerstvého vzduchu, zejména jeho vlhkost.

Vedle základních rekuperačních jednotek se na trhu vyskytují také komplexní víceúčelové stroje (obr. 3), které v rámci jedné „krabice“ řeší komplexně i další požadavky související zejména s vytápěním a ohřevem TV. Typickým případem jsou například tepelná čerpadla vzduch/voda využívající odpadní vzduch k ohřevu TV. Výhodou takového řešení je vyšší energetická výtěžnost odpadního vzduchu a skutečné využití nejen citelného, ale také skupenského tepla při kondenzaci vzdušné vlhkosti odpadního vzduchu. Pozor na zařízení, které na stejném principu řeší i vytápění objektu tepelným čerpadlem pouze z odpadního vzduchu, to totiž popírá zákon zachování energie. Další komplexní jednotky využívají klasické rekuperace a odpadní vzduch je ještě využit tepelným čerpadlem, které využívá i teplo venkovního vzduchu, pro zajištění vytápění a ohřevu TV (obr. 3).

SEKUNDÁRNÍ VAZBY TEPLOVZDUŠNÁ NEBO TEPLOVODNÍ TOPNÁ SOUSTAVA?

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se zejména v ČR rozšířily systémy teplovzdušného vytápění s absencí teplovodní topné soustavy s konvenční a sálavou složkou vytápění. Základní myšlenka vynechat klasickou topnou soustavu se osvědčila zejména u malých dřevostaveb v pasivním standardu. Pokud však byly tepelné ztráty objektu větší než 10 kW nebo se jednalo o klasičtější stavby s chladnějšími povrchovými materiály interiérů, nebylo často docíleno požadované tepelné pohody, chybělo zejména sálavé teplo. Další nevýhodou čistě teplovzdušného vytápění je relativně vysoká nátopová teplota pro teplovodní registr zajišťující dohřev cirkulačního vzduchu. Po těchto zkušenostech se začalo teplovzdušné vytápění kombinovat s topnými tělesy. Ideálním řešením je rozložení topného tepelného toku v optimálním poměru mezi dohřívaný vzduch a velkoplošné sálavé topné systémy podlahové nebo stěnové. U stěnových modulů (obr. 5) pak lze zvýšit účinnost přenosu tepla nucenou konvekcí oplachem vyústky vzduchotechniky a tím snížit teplotu topné vody, respektive zmenšit velikost těchto těles.

Dalším požadavkem náročných uživatelů je chlazení interiérů. Zdrojem chladu může být pasivní využití zemního horizontálního kolektoru nebo vertikálního vrtu nebo aktivní chlazení využívající opět potenciál půdy nebo venkovního vzduchu.


Obr. 5 Teplovodní topné moduly vyvinuté společností Alfaprojekt, s.r.o.

Jak docílit požadovaného komfortu v interiéru a odvedení nežádoucích tepelných přebytků?
Vedle konvenčních řešení (klimatizační jednotky, sálavé chladící stropní moduly, chlazení vzduchu přiváděného vzduchotechnikou) se nabízí řešení elegantně kombinující nucené větrání s rekuperací s podlahovým teplovodním topným a chladícím systémem vyvinutým společností Schütz pod názvem: AirConomy®.

CO TO JE AIRCONOMY®?


Obr. 5 Princip systému AIRCONOMY

AirConomy® je systémové řešení vytápění, větrání a chlazení kombinující sálavý a konvektivní přenos tepla a chladu při současné výměně vzduchu s rekuperací. Oproti standardnímu řešení si však vzduchotechnika a teplovodní topná soustava vzájemně „vypomáhají“, vzájemně se podporují a výsledkem je dokonalé využití výhod obou přístupů. Přívodní vzduch je dohříván masivní betonovou topnou podlahou a proudění vzduchu zároveň zvyšují dynamiku přenosu tepla/chladu.
Podstata systému spočívá v instalaci speciálních segmentů podlahového vytápění, které navazují na klasické systémové desky a tyto segmenty umožňují distribuci přiváděného vzduchu pod podlahou a vzájemnou tepelnou interakci mezi masivní betonovou podlahou a přiváděným vzduchem (obr. 5). Na obr. 6 jsou fotografie z realizace takovéhoto systému.

Chlazení je prováděno jak formou chlazení podlahového topného systému, tak chlazením přívodního vzduchu na teplovodním registru s řízenou kontrolou chladící teploty pro zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. Rozložení distribuce chladu mezi sálavou a konvekční formu přenosu opět vytváří maximální komfort a zamezuje nežádoucímu diskomfortu.


Obr. 6 Fotografie z realizace systému AIRCONOMY

Další výhodou tohoto systému je faktická možnost řízení teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, což je u teplovzdušného vytápění s centralizovanou vzduchotechnickou jednotkou prakticky neproveditelné. Nezanedbatelnou výhodou je také zamezení šíření hluku z ventilace díky způsobu, kterým je vzduch do místností přiváděn. Nevýhodou tohoto konceptu je určitě vyšší cena systémového řešení a vyšší nároky na projektovou a realizační přípravu.

Systém AirConomy® je vhodný pro rodinné a bytové domy stejně tak jako pro školy, administrativní budovy nebo výstavní prostory. Systém je vhodný všude tam kde jsou vysoké nároky na vytápění a kvalitu vzduchu nebo požadavky na chlazení s těmi nejvyššími nároky na čistý interiér.
Systém AirConomy® není zásadně závislý na konkrétním typu rekuperační jednotky a zdroji tepla a chladu, jeho součástí je však řízené větrání, topení a chlazení v plném rozsahu. Pro dimenzování je nezbytné znát tepelné ztráty objektu a jednotlivých místností, požadované povrchy podlah a požadavek na případné chlazení, které zvyšuje nároky na hustotu teplovodní topné soustavy. V případě požadavku na chlazení je možné část systému vymezit jen pro vytápění (zpravidla koupelny) a tím docílit možnosti současného vytápění i chlazení podle jednotlivých okruhů. Pro správné dimenzování je pak nutné navrhnout adekvátní plochu speciálních segmentů systémových desek pro každou větranou místnost (obr. 7) tak, aby vytvářela dostatečnou teplosměnnou plochu a zároveň vymezila optimální průřez vzduchových vyústek a štěrbin pro zajištění potřebného větrání.


Obr. 7 Různé uspořádání speciálních segmentových desek sloužících jako tepelný výměník systému AIRCONOMY


Obr. 8 Prvotní rozčlenění místností do oblastí přívodů, přepouštění a odtahů vzduchu


Obr. 9 Řez systému AIRCONOMY
1 Hrubá podlaha
2 Výústkový modul
3 Tepelná a kročejová izolace, EPS-T 040 Typ 25-2
4 Tepelná izolace EPS 040, 30mm
5 Podlahový plochý kanál z pozinkovaného ocelového plechu
6 Systém podlahového vytápění (skládaná deska aircon takk)
7 Systém air conomy (Systémová deska)
8 Výdechová mřížka
9 aircon floor (roznesení zatížení) z pozinkovaného ocelového plechu

ZÁVĚR
Instalace nízkoteplotních topných soustav důležitých pro účinné využití tepelných čerpadel a solárních systémů a instalace nuceného větrání s rekuperací pro zajištění hygienické výměny vzduchu a zamezení tepelných ztrát infiltrací se dají účinně propojit. Systém AirConomy® patří k nejsofistikovanějšímu způsobu řešení takovéto kombinace, vytvářející tepelnou a hygienickou pohodu té nejvyšší úrovně.

Zdroj použitých fotografií:
Podklady od společnosti Alfaprojekt, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou teplovodních stěnových topných modulů a akumulačních zásobníků Alfabox
Technické podklady AirConomy® od německé společnosti Schütz GmbH & Co.KG a českého dovozce firmy Euroheat, s.r.o.
Podklady a fotografie od firmy SkacelSolar realizující topné a větrací systémy

- PR článek -

 

Článek byl zobrazen 7579 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

 • Tepelná čerpadla Mach – Chameleon

  Vysoce výkonná česká tepelná čerpadla Mach Chameleon. Servis a vzdálená správa přímo od výrobce s dlouholetou tradicí. Vývoj, výroba, instalace a servis tepelných čerpadel.
 • Moderní rodinné domy ze zateplených tvárnic Durisol

  Zateplené tvárnice DURISOL mají řadu předností. Domy stavěné z tohoto systému jsou navíc moderní, promyšlené do posledního detailu a krásné. Prohlédněte si náš katalog RD!
 • Vertikální žaluzie FOA

  Toužíte po elegantním a praktickém zastínění okna doma nebo v kanceláři? Jednoduše vyměříte, objednáte a namontujete. Vertikální žaluzie nyní se slevou až 43 %.
 • Zelené a mechové stěny FLORUM pro každého

  Skvělou a moderní dekoraci si můžete jednoduše a za rozumné peníze vytvořit sami. K dispozici více než 50 vzorů. S instalací poradíme.
 • RENOVADESK - designové povrchy z pryskyřice

  Pracovní deska v kuchyni dosloužila a nechce se vám kupovat novou? A co jídelní stůl? Povrch desky už také není nic moc? A co psací stůl v pracovně nebo v dětském pokoji? Vytvořte si nový designový povrch z pryskyřice RENOVADESK na pracovní desku.
 • TERRAN – barevný svět střech

  Když se dokonalá směs barev a tvarů smíchá s téměř staletými výrobními zkušenostmi a technologiemi, vznikne nadčasový a moderní střešní systém. Naše společnost, která působí na trhu už několik generací, se vyznačuje neustálou snahou o inovaci a rozvoj našich služeb.

Další články na téma Alternativní a ekologické tepelné zdroje

Výhody a nevýhody vytápění plynovými topidly

Výhody a nevýhody vytápění plynovými topidly

Teplo domova - ne nadarmo se toto slovní spojení ujalo v českých domácnostech jako základ rodinného bydlení. Jestliže renovujete nebo vybíráte zcela nový systém vytápění do své domácnosti, měli byste pečlivě zvážit všechny dostupné varianty, neboť každý z vytápěcích systémů má svá pro i proti. V následujícím článku se blíže podíváme na plynová topidla.

 
Základy o tepelných čerpadlech

Základy o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo patří mezi často diskutovaná témata. Faktem je, že je stále rozšířenější, dokonce každá desátá novostavba u nás bývá tepelným čerpadlem osazována.

 
Vytápění klimatizací – je výhodné a pro koho je vhodné?

Vytápění klimatizací – je výhodné a pro koho je vhodné?

Klimatizaci v domě mámě většinou spojenou s chlazením interiérů během parných letních dnů. Klimatizační jednotku lze však využívat i během podzimu a zimy k vytápění. Jak to funguje a je to vůbec výhodné?

 
Jak dnes nejvíce ušetříte za energie? Pořiďte si tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu

Jak dnes nejvíce ušetříte za energie? Pořiďte si tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu

Úspory energií jsou fenoménem současnosti a s ohledem na rostoucí ceny také nutností. Ruku v ruce s úsporami jde výběr toho nejvhodnějšího zdroje, který dokáže vyrobit teplo nebo elektrickou energii s minimálními nebo nulovými náklady. Aktuálně nejvhodnější kombinací je fotovoltaická elektrárna a tepelné čerpadlo.

 
Topení infrapanely je úsporné a nepotřebuje obsluhu!

Topení infrapanely je úsporné a nepotřebuje obsluhu!

Uvažujete-li o vytápění infrapanely, pravděpodobně vás bude zajímat, jak infrapanely fungují, z čeho jsou vlastně vyrobeny, kam se montují, jak se dají regulovat a zda jsou opravdu tak úsporné a zdraví prospěšné.

 
Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Podlahové vytápění řadíme jednoznačně ke komfortním typům vytápění bytů a domů. Má mnohé výhody, mezi nimiž je i úspora energií, a to je v dnešní době prioritní. Z hlediska rozložení otopných těles v místnostech a rozložení teploty vzduchu v interiéru má právě podlahové topení nejlepší možnosti. Podlahové vytápění řadíme mezi velkoplošné sálavé typy vytápění.

 
Jak se nebát zdražování energií v roce 2012?

Jak se nebát zdražování energií v roce 2012?

Titulní stránky novin plní zprávy, že velké energetické společnosti chystají v tomto roce zdražování cen energií. Bez energie se neobejde žádná domácnost, ale jak se zdražování bránit? Buď přestanete svítit, topit a večeři si budete připravovat na ohni po vzoru dávných předků, nebo můžete zvolit takový způsob vytápění, který je energeticky nenáročný, ale zároveň natolik účinný, aby bylo doma stále příjemné teplo. Jedním takovým způsobem jsou infrapanely Wellina od rakouského výrobce Redwell Manufaktur GmbH.

 
Fotovoltaická elektrárna na (téměř) rovné střeše

Fotovoltaická elektrárna na (téměř) rovné střeše

Fotovoltaické panely nemusí být jen na šikmé střeše, i rovná střecha má své kouzlo. Dnes se podíváme na instalaci fotovoltaické elektrárny na rovnou střechu a uvidíte, že i pro Vás to může být zajímavá příležitost jak dosáhnout na dotované výkupní ceny.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Multifunkční zahradní tyč

Multifunkční tyče jsou kouzelným a praktickým doplňkem vašich relaxačních a pěstebních ploch.

 

Cestovní kávovar SOGO

Ruční neelektrický kávovar SOGO je skvělým pomocníkem na cesty, na dovolenou nebo na chatu. Funguje na kapsle Nespresso nebo mletou kávu.

 

Malování podle čísel se ZUTY

I takový skladník ve šroubárně si může namalovat originální obraz. Pořiďte si předlohu obrázku podle čísel na zuty.cz.

 

Luxusní damaškové povlečení

Luxusní damaškové povlečení české výroby v tradičních květinových i moderních vzorech. Nejširší nabídka damašků na českém trhu z té nejjemnější egyptské bavlny!

 

DĚTSKÝ SEDACÍ VAK LULU

Jeden z nejstrašidelnějších modelů z naší kolekce, který je vhodný nejen pro děti jako zábava. Je výborným dárkem a humorným relaxačním vakem pro svoji bezpečnost a také zdroj zábavy pro všechny. Tento model je originální díky svým ústům, kde se mohou vaši nejmilejší skrýt.

 

MINERÁLNÍ FOUKANÁ IZOLACE ABD IZOSPOL

Foukaná minerální vata IZOSPOL Granulát používaná pro tepelnou a zvukovou izolaci je za nejlepší cenu. Izolace foukanou minerální vatou je rychlá a dokonale pokryje celý izolovaný prostor. Vše bez nepořádku v domě.

 

Reklama

Firmy z oboru

ROMOTOP - výrobce krbových kamen

Proč ROMOTOP? Firma patří mezi evropské lídry výrobců krbových kamen, krbů a krbových vložek. Připojte se do naší velké rodiny, která čítá téměř milion spokojených zákazníků po celém světě.

KORADO - český výrobce radiátorů

Otopná tělesa pro vás vyrábíme už více než 50 let. V našem portfoliu najdete nejen radiátory RADIK ale i koupelnové žebříky, designová tělesa, konvektory a rekuperace.

Topné folie MAXECO 3. generace

Topný systém MAXECO - moderní, zdravý a úsporný zdroj tepla. Má široké využití pro rodinné domy, průmyslové a hospodářské stavby, nevyjímaje terária, voliéry.

Nejčtenější z této rubriky

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Posezení u zahradního krbu je aktuální již v tomto období. My vám přinášíme podrobný návod na jeho stavbu na základě zkušenosti našeho čtenáře.

 

Teplo chytře

Teplo chytře

Ekonomické stavby jako první z velkých stavitelů zavedly masivní podporu vytápění pomocí tepelných čerpadel. Na důvody tohoto rozhodnutí jsme se zeptali generálního ředitele společnosti pana Davida Mencla a manažera projektu pana Martina Protivy.

 

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Ohniště je oblíbenou součástí venkovního sezení. Kdo negriluje nebo alespoň neopéká párky, jako kdyby vůbec nebyl. Mít zahradu bez ohniště je obrovská škoda, zejména pro domácí kutily, kteří si jej hravě sestaví i sami. A ti méně zruční si můžou vybrat z široké nabídky ohnišť v obchodech.

 

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Při výběru nového radiátoru do domu či bytu se mnoho lidí zaměřuje především na design, protože chtějí, aby vkusně doplňoval interiér. Primární funkcí tohoto topného tělesa je však produkce tepla. Dnes naštěstí již existují takové radiátory, v nichž se spojuje obojí. Stačí si jen vybrat správný materiál, tvar a velikost radiátoru.

 

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Podlahové vytápění řadíme jednoznačně ke komfortním typům vytápění bytů a domů. Má mnohé výhody, mezi nimiž je i úspora energií, a to je v dnešní době prioritní. Z hlediska rozložení otopných těles v místnostech a rozložení teploty vzduchu v interiéru má právě podlahové topení nejlepší možnosti. Podlahové vytápění řadíme mezi velkoplošné sálavé typy vytápění.

 

Je libo klobásky z domácí udírny?

Je libo klobásky z domácí udírny?

Máte rádi domácí klobásky? A co třeba uzený sýr? Že ano? Pak by možná nebylo od věci popřemýšlet nad domácí udírnou. Stačí k tomu poměrně nevelká zahrádka, nějaký ten materiál a trocha zručnosti.

 

Malá domácí větrná elektrárna

Malá domácí větrná elektrárna

O tzv. alternativních zdrojích elektrické energie se stále více mluví (ale už mnohem méně se v tomto směru dělá). Mají mnoho zarytých příznivců i neméně zarytých odpůrců. Totéž se týká i větrných elektráren. My se teď však nebudeme zabývat velkými větrnými elektrárnami, ale pouze těmi malými pro domácí použití.

 

Vybíráme elektrický bojler – inteligentní bojler ví, kdy se chodíme koupat

Vybíráme elektrický bojler – inteligentní bojler ví, kdy se chodíme koupat

Chceme-li mít teplou vodu k dispozici okamžitě a v dostatečném množství, musíme si správně vybrat způsob, kterým ji budeme ohřívat. Efektivní a bezproblémový ohřev vody zajistí elektrické bojlery, které v současnosti patří mezi vůbec nejžádanější metody ohřevu vody. Dnes již existují i inteligentní bojlery, které si vaši spotřebu vody pamatují a šetří vám peníze.

 

Další z této rubriky

Využijte možnost získat POUKAZ NA DŮM

Využijte možnost získat POUKAZ NA DŮM

Při výstavbě rodinného domu nyní můžete výrazně uspořit, a přitom budete stavět z vynikajícího stavebního materiálu. Tři silní výrobci se spojili, aby nabídli své výrobky stavebníkům.

 

Jaký komín vybrat do svého rodinného domu?

Jaký komín vybrat do svého rodinného domu?

Novostavbu, na níž by chyběl komín, je dnes takřka nemožné najít. Jaký však vybrat? Protože komín slouží k odvodu spalin a musí odolávat velkému a dlouhodobému zatížení, měl by být v první řadě bezpečný a spolehlivý. Zajímavé řešení nabízejí například komínové systémy Schiedel.

 

Jak vyzrát na pořízení ideálního kotle?

Jak vyzrát na pořízení ideálního kotle?

Nabídka kotlů je dnes skutečně pestrá, pojďme se tedy alespoň v krátkosti přiblížit některé typy, které by se Vám mohly hodit domů anebo do dalších prostor.

 

Elektřina ze slunce

Elektřina ze slunce

V současné době se hodně mluví o různých alternativních zdrojích energie. Již odpradávna tady jeden velmi výkonný a neúnavný zdroj je – slunce. Ovšem využít jej v praxi, to už není tak snadné.

 

Kvalitní české komínové systémy EKO

Kvalitní české komínové systémy EKO

Česká společnost EKO KOMÍNY, s.r.o. jako samostatný výrobce a prodejce komínových systémů EKO vznikla v roce 2004. Již dříve (od roku 2001) však své produkty prodávala pod obchodní značkou EKO a to prostřednictvím licencovaných partnerů.

 

Sálavé topení a sálavá topidla jsou úsporná a vhodná pro alergiky

Sálavé topení a sálavá topidla jsou úsporná a vhodná pro alergiky

Mnoho lidí si myslí, že vytápět elektřinou je příliš drahé. Ovšem existují i taková topidla, která toto zažité tvrzení vyvrací. K těm patří zejména moderní sálavá topidla, která jsou velmi hospodárná, zajišťují vysoký komfort a jejich pořizovací cena není nijak závratná. Navíc mají díky principu sálavého vytápění také příznivý vliv na lidské zdraví.

 

Infrapanely hřejí jako slunce

Infrapanely hřejí jako slunce

Infračervené topné panely neboli infratopení je předmětem mnoha diskuzí a zájmu široké veřejnosti už delší dobu. Klasická kachlová kamna jsou dodnes zdrojem tepla, který pracuje na základě infračerveného sálání. První centrální vytápění znali už staří Římané. Pracovalo na bázi teplovlnného topení s ohledem na přírodní způsob života a zdravého bydlení. Jak v současnosti obstojí nejpoužívanější systémy topení proti infratopení?

 

Topení uhlím může být ekologické a levné

Topení uhlím může být ekologické a levné

Návratem k topení uhlím řeší mnohé domácnosti stále zvyšování cen elektřiny a zemního plynu. Ministerstvo životního prostředí však chce přimět lidi k topení ekologičtějšímu. Podle jeho představ by se v kamnech mělo topit čím dál méně. Pro mnoho domácností je však uhlí nejlevnější variantou, a proto jím topí dále.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

Mapa webu | nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom