Reklama

Větrání trochu jinak - jak ušetřit za teplo pomocí rekuperace

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

20.01.2014

Jedním ze způsobů, jak uspořit za teplo, je nucené větrání s rekuperací. Jde o proces zpětného získávání tepla při větrání, který má kromě finanční úspory ještě řadu výhod a vytváří zdravé prostředí pro život. V současnosti existují různé možnosti technického řešení nuceného větrání s rekuperací, včetně sekundárních vazeb souvisejících s topnými a chladicími systémy.

Nucené větrání s rekuperací je nezbytným prvkem a technologií moderních a budoucích staveb, které minimalizují přirozenou infiltraci kvalitní a těsnou obálkou. U těchto staveb je poměr tepelných ztrát způsobených nezbytnou výměnou vzduchu zcela zásadní vzhledem k minimálním tepelným ztrátám prostupem jednotlivými konstrukcemi. Vedle úsporných energetických důvodů je pochopitelně důležité také hledisko hygienické.

Na trhu se vyskytuje celá řada technických provedení větracích systémů a rekuperačních jednotek zajišťujících nucenou výměnu vzduchu se zpětným získáváním tepla. Každé řešení má zpravidla své výhody a nevýhody, vedle prokazatelných technických parametrů, které souvisejí s účinností, hlučností, komfortem řízení a možností ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vzduchu, jsou důležité také sekundární vazby na topné a chladící systémy a charakter budov a jejich uživatelů.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

V zásadě rozlišujeme tři základní přístupy, jak lze rozdělit technologické celky sloužící pro zpětné získávání tepla při nezbytném větrání obytných prostor. Nejlevnějším a nejjednodušším řešením se zdá použití decentralizovaných rekuperačních jednotek (obr. 2), které nejsou závislé na rozvodech vzduchu a řeší lokálně vyvětrání prostoru, ve kterém jsou instalovány. Levnější produkty na trhu nejsou dostatečně účinné a nezajišťují opravdu kvalitní výměnu vzduchu, ty lepší svou cenou, pokud uvažujeme o instalaci více jednotek (obývací prostor, 2x ložnice, koupelna), dorovnají instalaci základní centrální jednotky s rozvody a montáží. Centralizované řešení (obr. 1), pokud je odborně navržené a zrealizované včetně nezbytného seřízení, přináší jistotu vyvětrání veškerých prostor. Nevýhodou je určitě větší prostorová náročnost a vyšší nároky na koordinaci realizace. Pro decentralizované jednotky je také výhodou možnost větrání skutečně jen prostor, které jsou potřeba vyvětrat.


Obr. 1 Centralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 2 Decentralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 3 Komplexní víceúčelová jednotka

Mnoho instalací s centrální vzduchotechnickou jednotkou a jejich provoz zbytečně „převětrává“ a přesouší obytné prostory. V mnoha případech je centralizované řešení již nerealizovatelné vzhledem k požadavkům na interiéry a neproveditelnost rozvodů vzduchotechniky.

Dále je možné rozdělit zpětné získávání tepla podle aplikace, lze zpětně využít energii odpadního vzduchu, odpadní vody a dalších forem tepla například z průmyslové výroby. V tomto příspěvku se však věnujme zejména nucenému větrání s rekuperací za účelem hygienické výměny vzduchu a dalším souvislostem s tímto konkrétním druhem rekuperace.


Obr. 4 Rozdělení rekuperačních jednotek

Dále lze rozdělit rekuperaci podle použitého principu, způsobu jakým tíženého efektu docílíme (obr. 4). Jednotlivá řešení ovlivňují účinnost zpětného získávání tepla a charakter čerstvého vzduchu, zejména jeho vlhkost.

Vedle základních rekuperačních jednotek se na trhu vyskytují také komplexní víceúčelové stroje (obr. 3), které v rámci jedné „krabice“ řeší komplexně i další požadavky související zejména s vytápěním a ohřevem TV. Typickým případem jsou například tepelná čerpadla vzduch/voda využívající odpadní vzduch k ohřevu TV. Výhodou takového řešení je vyšší energetická výtěžnost odpadního vzduchu a skutečné využití nejen citelného, ale také skupenského tepla při kondenzaci vzdušné vlhkosti odpadního vzduchu. Pozor na zařízení, které na stejném principu řeší i vytápění objektu tepelným čerpadlem pouze z odpadního vzduchu, to totiž popírá zákon zachování energie. Další komplexní jednotky využívají klasické rekuperace a odpadní vzduch je ještě využit tepelným čerpadlem, které využívá i teplo venkovního vzduchu, pro zajištění vytápění a ohřevu TV (obr. 3).

SEKUNDÁRNÍ VAZBY TEPLOVZDUŠNÁ NEBO TEPLOVODNÍ TOPNÁ SOUSTAVA?

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se zejména v ČR rozšířily systémy teplovzdušného vytápění s absencí teplovodní topné soustavy s konvenční a sálavou složkou vytápění. Základní myšlenka vynechat klasickou topnou soustavu se osvědčila zejména u malých dřevostaveb v pasivním standardu. Pokud však byly tepelné ztráty objektu větší než 10 kW nebo se jednalo o klasičtější stavby s chladnějšími povrchovými materiály interiérů, nebylo často docíleno požadované tepelné pohody, chybělo zejména sálavé teplo. Další nevýhodou čistě teplovzdušného vytápění je relativně vysoká nátopová teplota pro teplovodní registr zajišťující dohřev cirkulačního vzduchu. Po těchto zkušenostech se začalo teplovzdušné vytápění kombinovat s topnými tělesy. Ideálním řešením je rozložení topného tepelného toku v optimálním poměru mezi dohřívaný vzduch a velkoplošné sálavé topné systémy podlahové nebo stěnové. U stěnových modulů (obr. 5) pak lze zvýšit účinnost přenosu tepla nucenou konvekcí oplachem vyústky vzduchotechniky a tím snížit teplotu topné vody, respektive zmenšit velikost těchto těles.

Dalším požadavkem náročných uživatelů je chlazení interiérů. Zdrojem chladu může být pasivní využití zemního horizontálního kolektoru nebo vertikálního vrtu nebo aktivní chlazení využívající opět potenciál půdy nebo venkovního vzduchu.


Obr. 5 Teplovodní topné moduly vyvinuté společností Alfaprojekt, s.r.o.

Jak docílit požadovaného komfortu v interiéru a odvedení nežádoucích tepelných přebytků?
Vedle konvenčních řešení (klimatizační jednotky, sálavé chladící stropní moduly, chlazení vzduchu přiváděného vzduchotechnikou) se nabízí řešení elegantně kombinující nucené větrání s rekuperací s podlahovým teplovodním topným a chladícím systémem vyvinutým společností Schütz pod názvem: AirConomy®.

CO TO JE AIRCONOMY®?


Obr. 5 Princip systému AIRCONOMY

AirConomy® je systémové řešení vytápění, větrání a chlazení kombinující sálavý a konvektivní přenos tepla a chladu při současné výměně vzduchu s rekuperací. Oproti standardnímu řešení si však vzduchotechnika a teplovodní topná soustava vzájemně „vypomáhají“, vzájemně se podporují a výsledkem je dokonalé využití výhod obou přístupů. Přívodní vzduch je dohříván masivní betonovou topnou podlahou a proudění vzduchu zároveň zvyšují dynamiku přenosu tepla/chladu.
Podstata systému spočívá v instalaci speciálních segmentů podlahového vytápění, které navazují na klasické systémové desky a tyto segmenty umožňují distribuci přiváděného vzduchu pod podlahou a vzájemnou tepelnou interakci mezi masivní betonovou podlahou a přiváděným vzduchem (obr. 5). Na obr. 6 jsou fotografie z realizace takovéhoto systému.

Chlazení je prováděno jak formou chlazení podlahového topného systému, tak chlazením přívodního vzduchu na teplovodním registru s řízenou kontrolou chladící teploty pro zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. Rozložení distribuce chladu mezi sálavou a konvekční formu přenosu opět vytváří maximální komfort a zamezuje nežádoucímu diskomfortu.


Obr. 6 Fotografie z realizace systému AIRCONOMY

Další výhodou tohoto systému je faktická možnost řízení teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, což je u teplovzdušného vytápění s centralizovanou vzduchotechnickou jednotkou prakticky neproveditelné. Nezanedbatelnou výhodou je také zamezení šíření hluku z ventilace díky způsobu, kterým je vzduch do místností přiváděn. Nevýhodou tohoto konceptu je určitě vyšší cena systémového řešení a vyšší nároky na projektovou a realizační přípravu.

Systém AirConomy® je vhodný pro rodinné a bytové domy stejně tak jako pro školy, administrativní budovy nebo výstavní prostory. Systém je vhodný všude tam kde jsou vysoké nároky na vytápění a kvalitu vzduchu nebo požadavky na chlazení s těmi nejvyššími nároky na čistý interiér.
Systém AirConomy® není zásadně závislý na konkrétním typu rekuperační jednotky a zdroji tepla a chladu, jeho součástí je však řízené větrání, topení a chlazení v plném rozsahu. Pro dimenzování je nezbytné znát tepelné ztráty objektu a jednotlivých místností, požadované povrchy podlah a požadavek na případné chlazení, které zvyšuje nároky na hustotu teplovodní topné soustavy. V případě požadavku na chlazení je možné část systému vymezit jen pro vytápění (zpravidla koupelny) a tím docílit možnosti současného vytápění i chlazení podle jednotlivých okruhů. Pro správné dimenzování je pak nutné navrhnout adekvátní plochu speciálních segmentů systémových desek pro každou větranou místnost (obr. 7) tak, aby vytvářela dostatečnou teplosměnnou plochu a zároveň vymezila optimální průřez vzduchových vyústek a štěrbin pro zajištění potřebného větrání.


Obr. 7 Různé uspořádání speciálních segmentových desek sloužících jako tepelný výměník systému AIRCONOMY


Obr. 8 Prvotní rozčlenění místností do oblastí přívodů, přepouštění a odtahů vzduchu


Obr. 9 Řez systému AIRCONOMY
1 Hrubá podlaha
2 Výústkový modul
3 Tepelná a kročejová izolace, EPS-T 040 Typ 25-2
4 Tepelná izolace EPS 040, 30mm
5 Podlahový plochý kanál z pozinkovaného ocelového plechu
6 Systém podlahového vytápění (skládaná deska aircon takk)
7 Systém air conomy (Systémová deska)
8 Výdechová mřížka
9 aircon floor (roznesení zatížení) z pozinkovaného ocelového plechu

ZÁVĚR
Instalace nízkoteplotních topných soustav důležitých pro účinné využití tepelných čerpadel a solárních systémů a instalace nuceného větrání s rekuperací pro zajištění hygienické výměny vzduchu a zamezení tepelných ztrát infiltrací se dají účinně propojit. Systém AirConomy® patří k nejsofistikovanějšímu způsobu řešení takovéto kombinace, vytvářející tepelnou a hygienickou pohodu té nejvyšší úrovně.

Zdroj použitých fotografií:
Podklady od společnosti Alfaprojekt, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou teplovodních stěnových topných modulů a akumulačních zásobníků Alfabox
Technické podklady AirConomy® od německé společnosti Schütz GmbH & Co.KG a českého dovozce firmy Euroheat, s.r.o.
Podklady a fotografie od firmy SkacelSolar realizující topné a větrací systémy

- PR článek -

 

Článek byl zobrazen 6573 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma Alternativní a ekologické tepelné zdroje

Jak vybrat správný kotel? Poradíme vám

Jak vybrat správný kotel? Poradíme vám

Výběr správného kotle pro rodinný domek, byt či chatu rozhodně není jednoduchá záležitost. Nabídka kotlů na trhu je poměrně široká. Jak tedy při výběru postupovat?

 
Ohřev vody Sluncem – fototermicky nebo fotovoltaicky?

Ohřev vody Sluncem – fototermicky nebo fotovoltaicky?

Využití energie Slunce k přímému ohřevu vody je u nás už skoro tradiční záležitostí. I když se zatím nemůžeme počtem instalací v poměru k počtu budov srovnávat např. s Rakouskem. Ztrátu momentálně mírně dotahujeme díky pobídce z programu Zelená úsporám.

 
Infratopení v dřevostavbě

Infratopení v dřevostavbě

Před rokem byla čtyřčlenná rodina pana Petra v situaci opuštění stísněného prostoru panelákového bytu na sídlišti a před splněním jejich snu o bydlení v novém prostorném a moderním rodinném domě. Naspořené finance a bankovní úvěr sice limitovalo jejich možnosti, ale ze svých požadavků nechtěli slevit.

 
Zařízení na řízené větrání - proč ho mít v domácnosti?

Zařízení na řízené větrání - proč ho mít v domácnosti?

Přestože máme doma spoustu zařízení pro udržení komfortu bydlení, zapomínáme často na to nejdůležitější. Máme doma teplo, teplou vodu, v létě si případně interiér klimatizujeme, ale zapomínáme na čerstvý vzduch, který dýcháme a který má dopad na naše zdraví, náladu i pracovní výkony. Větrání okny zejména v zimě se ale stává drahým zlozvykem a není zdaleka tak účinné.

 
Jak na vytápění suterénních prostor? Infrapanely!

Jak na vytápění suterénních prostor? Infrapanely!

Rostoucí ceny nemovitostí nutí stále ve větší míře využívat cenově dostupnější, ale o to obtížněji využitelné prostory suterénů, sklepů a podobně. V současné době se nejen v centrech měst takto využívá podstatná část těchto prostor k bytovým i nebytovým účelům.

 
Teplo, které se nevyčerpá

Teplo, které se nevyčerpá

Přestavba starého domu je nákladná a musí předpokládat užívání na dobu dalších několika desetiletí. Proto je vhodné uvažovat o vyšší investici na vytápění s levným provozem. Peníze se vrátí do deseti let, a pak je dům na zdražování energií téměř nezávislý.

 
Nové nástěnné a samostojné konvektory MINIB

Nové nástěnné a samostojné konvektory MINIB

Topná tělesa MINIB vynikají vysoce efektivním provozem. Při minimálních nákladech na vytápění a nárocích na prostor dosahují maximálního tepelného komfortu díky přirozené cirkulaci vzduchu. Firma nyní uvádí na trh dvě novinky – nástěnné a samostojné konvektory z oceli a unikátní způsob chlazení, tzv. chladící trámce.

 
Fotovoltaická elektrárna pro každého

Fotovoltaická elektrárna pro každého

O tom jak si sami postavit fotovoltaickou elektrárnu na šikmé či rovné střeše jsme už tady psali. Je však nutno ještě objasnit spoustu mýtů, které solární elektrárny v současnosti obcházejí, čtěte dále a uvidíte, že mít svou vlastní elektrárnu na střeše rodinného domku není žádný problém.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Přírodní ručně vyráběná mýdla

Mýdla značky BalneoPeat jsou vyráběnná z nejkvalitnějších surovin, rašeliny a českých bylin. Jsou skvělá pro citlivou pokožku se sklony k ekzémům, lupence a akné.

 

Zimní thermo přikrývky

Zachumlejte se do lehké a přesto hřejivé zimní thermo přikrývky. Speciální technologie šití umožňuje vyšší udržení tepla při nižší hmotnosti přikrývky. Vyzkoušejte!

 

Matrace Store – vše pro zdravé spaní

Specializovaný eshop na matrace, rošty do postele, chrániče, anatomické polštáře a postele. Odborně poradíme při výběru správné matrace pro Vás. Nyní akce „matrace doprava zdarma“!

 

MASIVNÍ POSTELE A LOŽNICE V RETRO STYLU

Masivní postel z dubu model JESSIE splní nejpřísnější nároky na retro design a moderní funkčnost ložnice z masivního dřeva. Právě díky tomuto materiálu je rám celé postele stabilní.

 

Sedací a lehací vak XXXL

Rozkládací křeslo XXXL je velice praktické, jedním pohybem se vak rozloží a můžete spát jako v peřinkách. Hodí se na příležitostné přespání neočekávané návštěvy, nebo jen tak k lenošení. Originální sedací vaky pro děti i dospělé nakupujte přímo u českého výrobce Relax-vaky.cz.

 

Minerální foukaná izolace ABD Izospol

Foukaná minerální vata IZOSPOL Granulát používaná pro tepelnou a zvukovou izolaci je za nejlepší cenu. Izolace foukanou minerální vatou je rychlá a dokonale pokryje celý izolovaný prostor. Vše bez nepořádku v domě.

 

Reklama

Firmy z oboru

ROMOTOP - výrobce krbových kamen

Proč ROMOTOP? Firma patří mezi evropské lídry výrobců krbových kamen, krbů a krbových vložek. Připojte se do naší velké rodiny, která čítá téměř milion spokojených zákazníků po celém světě.

KORADO - český výrobce radiátorů

Otopná tělesa pro vás vyrábíme už více než 50 let. V našem portfoliu najdete nejen radiátory RADIK ale i koupelnové žebříky, designová tělesa, konvektory a rekuperace.

Topné folie MAXECO 3. generace

Topný systém MAXECO - moderní, zdravý a úsporný zdroj tepla. Má široké využití pro rodinné domy, průmyslové a hospodářské stavby, nevyjímaje terária, voliéry.

Nejčtenější z této rubriky

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Posezení u zahradního krbu je aktuální již v tomto období. My vám přinášíme podrobný návod na jeho stavbu na základě zkušenosti našeho čtenáře.

 

Teplo chytře

Teplo chytře

Ekonomické stavby jako první z velkých stavitelů zavedly masivní podporu vytápění pomocí tepelných čerpadel. Na důvody tohoto rozhodnutí jsme se zeptali generálního ředitele společnosti pana Davida Mencla a manažera projektu pana Martina Protivy.

 

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Ohniště je oblíbenou součástí venkovního sezení. Kdo negriluje nebo alespoň neopéká párky, jako kdyby vůbec nebyl. Mít zahradu bez ohniště je obrovská škoda, zejména pro domácí kutily, kteří si jej hravě sestaví i sami. A ti méně zruční si můžou vybrat z široké nabídky ohnišť v obchodech.

 

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Při výběru nového radiátoru do domu či bytu se mnoho lidí zaměřuje především na design, protože chtějí, aby vkusně doplňoval interiér. Primární funkcí tohoto topného tělesa je však produkce tepla. Dnes naštěstí již existují takové radiátory, v nichž se spojuje obojí. Stačí si jen vybrat správný materiál, tvar a velikost radiátoru.

 

Je libo klobásky z domácí udírny?

Je libo klobásky z domácí udírny?

Máte rádi domácí klobásky? A co třeba uzený sýr? Že ano? Pak by možná nebylo od věci popřemýšlet nad domácí udírnou. Stačí k tomu poměrně nevelká zahrádka, nějaký ten materiál a trocha zručnosti.

 

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Podlahové vytápění řadíme jednoznačně ke komfortním typům vytápění bytů a domů. Má mnohé výhody, mezi nimiž je i úspora energií, a to je v dnešní době prioritní. Z hlediska rozložení otopných těles v místnostech a rozložení teploty vzduchu v interiéru má právě podlahové topení nejlepší možnosti. Podlahové vytápění řadíme mezi velkoplošné sálavé typy vytápění.

 

Malá domácí větrná elektrárna

Malá domácí větrná elektrárna

O tzv. alternativních zdrojích elektrické energie se stále více mluví (ale už mnohem méně se v tomto směru dělá). Mají mnoho zarytých příznivců i neméně zarytých odpůrců. Totéž se týká i větrných elektráren. My se teď však nebudeme zabývat velkými větrnými elektrárnami, ale pouze těmi malými pro domácí použití.

 

Jak vybrat vhodný ventilátor do parného léta?

Jak vybrat vhodný ventilátor do parného léta?

V parných letních dnech hledáme jakýkoliv způsob, jak se alespoň na chvíli zchladit. V posledních letech se dostávají zpět na výsluní ventilátory, které toho však kromě pouhého vytváření příjemného vánku zvládají mnohem více. Dokážou ionizovat vzduch, vytvořit dojem přírodního větru nebo myslet na to, abychom během spánku neprochladli.

 

Další z této rubriky

Chcete více nezávislosti na dodavatelích energie?

Chcete více nezávislosti na dodavatelích energie?

V současné době je trendem v bydlení v rodinných domech zateplovat, dávat na střechy termické a fotovoltaické solární panely, instalovat tepelná čerpadla. Tato všechna opatření jsou dělána s jediným cílem, co nejvíce ušetřit na provozu. Jedním z řešení je i akumulace do kamenného prachu.

 

Teplo – náš největší záškodník

Teplo – náš největší záškodník

Každá mladá rodina začíná plánování nového bydlení tím, že řeší vzhled domu, pak místnosti, pak okolí, infrastrukturu, dopravu, samozřejmě i cenu. Někteří jsou již osvícení nebo poučení nezdary svých přátel a ví, že mají dbát na solidní konstrukci, elektrické rozvody a vodoinstalaci, neplesnivějící zdi, zateplení fasády, tří čtyř nebo nejlépe pětivrstvá skla v oknech kvůli úniku tepla atd. Přestože se snažíte zvažovat všechny aspekty, stejně časem skončíte u ceny a fotografií zahrady.

 

Krbová kamna a krby - pohodlně a levně

Krbová kamna a krby - pohodlně a levně

Většina zákazníků řeší, kde realizovat nákup krbových kamen nebo krbu. Na tuto otázku je jednoznačná odpověď - u odborné krbařské firmy.

 

Univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv

Univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv

Pokud hledáte opravdu univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv, pro suchý i mokrý provoz, bezpečný a odolný vůči vysokým teplotám i požáru, bude vás určitě zajímat následující článek.

 

Doplňková topná tělesa

Doplňková topná tělesa

Zima se blíží a s ní i topná sezóna. Mnohdy potřebujeme rychle zatopit v místnosti, kde jiný centrální zdroj tepla není, mnohdy ani zmíněné ústřední topení k vytvoření příjemného klima nestačí. Nezbývá než se poohlédnout po nějakém přídavném topném tělese.

 

Využijte možnost získat jedinečné slevy na špičkové materiály

Využijte možnost získat jedinečné slevy na špičkové materiály

Při výstavbě rodinného domu nyní můžete výrazně uspořit, a přitom budete stavět z vynikajícího stavebního materiálu. Komínové systémy ABSOLUT, UNI*** PLUS a STABIL můžete nyní získat se slevou až 33%.

 

Dřevostavby je levnější vytápět elektřinou než plynem. Jak je to možné?

Dřevostavby je levnější vytápět elektřinou než plynem. Jak je to možné?

Výstavba nízkoenergetických až pasivních dřevostaveb je moderním trendem zejména z důvodu rostoucích cen energií. Charakteristickým rysem těchto staveb jsou velmi nízké tepelné ztráty a tedy i nízká potřeba tepelné energie. Pokud jste zvolili tento typ stavby, zvolili jste také správný způsob vytápění?

 

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu V.

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu V.

V pátem díle seriálu o stavbě zahradního inspirovaného nápady našeho čtenáře se blíže dočtete o stavbě udírny.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

Turecko-Dovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

Mapa webu | nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom