Profiterasy

Reklama

Větrání trochu jinak - jak ušetřit za teplo pomocí rekuperace

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

20.01.2014

Jedním ze způsobů, jak uspořit za teplo, je nucené větrání s rekuperací. Jde o proces zpětného získávání tepla při větrání, který má kromě finanční úspory ještě řadu výhod a vytváří zdravé prostředí pro život. V současnosti existují různé možnosti technického řešení nuceného větrání s rekuperací, včetně sekundárních vazeb souvisejících s topnými a chladicími systémy.

Nucené větrání s rekuperací je nezbytným prvkem a technologií moderních a budoucích staveb, které minimalizují přirozenou infiltraci kvalitní a těsnou obálkou. U těchto staveb je poměr tepelných ztrát způsobených nezbytnou výměnou vzduchu zcela zásadní vzhledem k minimálním tepelným ztrátám prostupem jednotlivými konstrukcemi. Vedle úsporných energetických důvodů je pochopitelně důležité také hledisko hygienické.

Na trhu se vyskytuje celá řada technických provedení větracích systémů a rekuperačních jednotek zajišťujících nucenou výměnu vzduchu se zpětným získáváním tepla. Každé řešení má zpravidla své výhody a nevýhody, vedle prokazatelných technických parametrů, které souvisejí s účinností, hlučností, komfortem řízení a možností ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vzduchu, jsou důležité také sekundární vazby na topné a chladící systémy a charakter budov a jejich uživatelů.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

V zásadě rozlišujeme tři základní přístupy, jak lze rozdělit technologické celky sloužící pro zpětné získávání tepla při nezbytném větrání obytných prostor. Nejlevnějším a nejjednodušším řešením se zdá použití decentralizovaných rekuperačních jednotek (obr. 2), které nejsou závislé na rozvodech vzduchu a řeší lokálně vyvětrání prostoru, ve kterém jsou instalovány. Levnější produkty na trhu nejsou dostatečně účinné a nezajišťují opravdu kvalitní výměnu vzduchu, ty lepší svou cenou, pokud uvažujeme o instalaci více jednotek (obývací prostor, 2x ložnice, koupelna), dorovnají instalaci základní centrální jednotky s rozvody a montáží. Centralizované řešení (obr. 1), pokud je odborně navržené a zrealizované včetně nezbytného seřízení, přináší jistotu vyvětrání veškerých prostor. Nevýhodou je určitě větší prostorová náročnost a vyšší nároky na koordinaci realizace. Pro decentralizované jednotky je také výhodou možnost větrání skutečně jen prostor, které jsou potřeba vyvětrat.


Obr. 1 Centralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 2 Decentralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 3 Komplexní víceúčelová jednotka

Mnoho instalací s centrální vzduchotechnickou jednotkou a jejich provoz zbytečně „převětrává“ a přesouší obytné prostory. V mnoha případech je centralizované řešení již nerealizovatelné vzhledem k požadavkům na interiéry a neproveditelnost rozvodů vzduchotechniky.

Dále je možné rozdělit zpětné získávání tepla podle aplikace, lze zpětně využít energii odpadního vzduchu, odpadní vody a dalších forem tepla například z průmyslové výroby. V tomto příspěvku se však věnujme zejména nucenému větrání s rekuperací za účelem hygienické výměny vzduchu a dalším souvislostem s tímto konkrétním druhem rekuperace.


Obr. 4 Rozdělení rekuperačních jednotek

Dále lze rozdělit rekuperaci podle použitého principu, způsobu jakým tíženého efektu docílíme (obr. 4). Jednotlivá řešení ovlivňují účinnost zpětného získávání tepla a charakter čerstvého vzduchu, zejména jeho vlhkost.

Vedle základních rekuperačních jednotek se na trhu vyskytují také komplexní víceúčelové stroje (obr. 3), které v rámci jedné „krabice“ řeší komplexně i další požadavky související zejména s vytápěním a ohřevem TV. Typickým případem jsou například tepelná čerpadla vzduch/voda využívající odpadní vzduch k ohřevu TV. Výhodou takového řešení je vyšší energetická výtěžnost odpadního vzduchu a skutečné využití nejen citelného, ale také skupenského tepla při kondenzaci vzdušné vlhkosti odpadního vzduchu. Pozor na zařízení, které na stejném principu řeší i vytápění objektu tepelným čerpadlem pouze z odpadního vzduchu, to totiž popírá zákon zachování energie. Další komplexní jednotky využívají klasické rekuperace a odpadní vzduch je ještě využit tepelným čerpadlem, které využívá i teplo venkovního vzduchu, pro zajištění vytápění a ohřevu TV (obr. 3).

SEKUNDÁRNÍ VAZBY TEPLOVZDUŠNÁ NEBO TEPLOVODNÍ TOPNÁ SOUSTAVA?

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se zejména v ČR rozšířily systémy teplovzdušného vytápění s absencí teplovodní topné soustavy s konvenční a sálavou složkou vytápění. Základní myšlenka vynechat klasickou topnou soustavu se osvědčila zejména u malých dřevostaveb v pasivním standardu. Pokud však byly tepelné ztráty objektu větší než 10 kW nebo se jednalo o klasičtější stavby s chladnějšími povrchovými materiály interiérů, nebylo často docíleno požadované tepelné pohody, chybělo zejména sálavé teplo. Další nevýhodou čistě teplovzdušného vytápění je relativně vysoká nátopová teplota pro teplovodní registr zajišťující dohřev cirkulačního vzduchu. Po těchto zkušenostech se začalo teplovzdušné vytápění kombinovat s topnými tělesy. Ideálním řešením je rozložení topného tepelného toku v optimálním poměru mezi dohřívaný vzduch a velkoplošné sálavé topné systémy podlahové nebo stěnové. U stěnových modulů (obr. 5) pak lze zvýšit účinnost přenosu tepla nucenou konvekcí oplachem vyústky vzduchotechniky a tím snížit teplotu topné vody, respektive zmenšit velikost těchto těles.

Dalším požadavkem náročných uživatelů je chlazení interiérů. Zdrojem chladu může být pasivní využití zemního horizontálního kolektoru nebo vertikálního vrtu nebo aktivní chlazení využívající opět potenciál půdy nebo venkovního vzduchu.


Obr. 5 Teplovodní topné moduly vyvinuté společností Alfaprojekt, s.r.o.

Jak docílit požadovaného komfortu v interiéru a odvedení nežádoucích tepelných přebytků?
Vedle konvenčních řešení (klimatizační jednotky, sálavé chladící stropní moduly, chlazení vzduchu přiváděného vzduchotechnikou) se nabízí řešení elegantně kombinující nucené větrání s rekuperací s podlahovým teplovodním topným a chladícím systémem vyvinutým společností Schütz pod názvem: AirConomy®.

CO TO JE AIRCONOMY®?


Obr. 5 Princip systému AIRCONOMY

AirConomy® je systémové řešení vytápění, větrání a chlazení kombinující sálavý a konvektivní přenos tepla a chladu při současné výměně vzduchu s rekuperací. Oproti standardnímu řešení si však vzduchotechnika a teplovodní topná soustava vzájemně „vypomáhají“, vzájemně se podporují a výsledkem je dokonalé využití výhod obou přístupů. Přívodní vzduch je dohříván masivní betonovou topnou podlahou a proudění vzduchu zároveň zvyšují dynamiku přenosu tepla/chladu.
Podstata systému spočívá v instalaci speciálních segmentů podlahového vytápění, které navazují na klasické systémové desky a tyto segmenty umožňují distribuci přiváděného vzduchu pod podlahou a vzájemnou tepelnou interakci mezi masivní betonovou podlahou a přiváděným vzduchem (obr. 5). Na obr. 6 jsou fotografie z realizace takovéhoto systému.

Chlazení je prováděno jak formou chlazení podlahového topného systému, tak chlazením přívodního vzduchu na teplovodním registru s řízenou kontrolou chladící teploty pro zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. Rozložení distribuce chladu mezi sálavou a konvekční formu přenosu opět vytváří maximální komfort a zamezuje nežádoucímu diskomfortu.


Obr. 6 Fotografie z realizace systému AIRCONOMY

Další výhodou tohoto systému je faktická možnost řízení teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, což je u teplovzdušného vytápění s centralizovanou vzduchotechnickou jednotkou prakticky neproveditelné. Nezanedbatelnou výhodou je také zamezení šíření hluku z ventilace díky způsobu, kterým je vzduch do místností přiváděn. Nevýhodou tohoto konceptu je určitě vyšší cena systémového řešení a vyšší nároky na projektovou a realizační přípravu.

Systém AirConomy® je vhodný pro rodinné a bytové domy stejně tak jako pro školy, administrativní budovy nebo výstavní prostory. Systém je vhodný všude tam kde jsou vysoké nároky na vytápění a kvalitu vzduchu nebo požadavky na chlazení s těmi nejvyššími nároky na čistý interiér.
Systém AirConomy® není zásadně závislý na konkrétním typu rekuperační jednotky a zdroji tepla a chladu, jeho součástí je však řízené větrání, topení a chlazení v plném rozsahu. Pro dimenzování je nezbytné znát tepelné ztráty objektu a jednotlivých místností, požadované povrchy podlah a požadavek na případné chlazení, které zvyšuje nároky na hustotu teplovodní topné soustavy. V případě požadavku na chlazení je možné část systému vymezit jen pro vytápění (zpravidla koupelny) a tím docílit možnosti současného vytápění i chlazení podle jednotlivých okruhů. Pro správné dimenzování je pak nutné navrhnout adekvátní plochu speciálních segmentů systémových desek pro každou větranou místnost (obr. 7) tak, aby vytvářela dostatečnou teplosměnnou plochu a zároveň vymezila optimální průřez vzduchových vyústek a štěrbin pro zajištění potřebného větrání.


Obr. 7 Různé uspořádání speciálních segmentových desek sloužících jako tepelný výměník systému AIRCONOMY


Obr. 8 Prvotní rozčlenění místností do oblastí přívodů, přepouštění a odtahů vzduchu


Obr. 9 Řez systému AIRCONOMY
1 Hrubá podlaha
2 Výústkový modul
3 Tepelná a kročejová izolace, EPS-T 040 Typ 25-2
4 Tepelná izolace EPS 040, 30mm
5 Podlahový plochý kanál z pozinkovaného ocelového plechu
6 Systém podlahového vytápění (skládaná deska aircon takk)
7 Systém air conomy (Systémová deska)
8 Výdechová mřížka
9 aircon floor (roznesení zatížení) z pozinkovaného ocelového plechu

ZÁVĚR
Instalace nízkoteplotních topných soustav důležitých pro účinné využití tepelných čerpadel a solárních systémů a instalace nuceného větrání s rekuperací pro zajištění hygienické výměny vzduchu a zamezení tepelných ztrát infiltrací se dají účinně propojit. Systém AirConomy® patří k nejsofistikovanějšímu způsobu řešení takovéto kombinace, vytvářející tepelnou a hygienickou pohodu té nejvyšší úrovně.

Zdroj použitých fotografií:
Podklady od společnosti Alfaprojekt, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou teplovodních stěnových topných modulů a akumulačních zásobníků Alfabox
Technické podklady AirConomy® od německé společnosti Schütz GmbH & Co.KG a českého dovozce firmy Euroheat, s.r.o.
Podklady a fotografie od firmy SkacelSolar realizující topné a větrací systémy

- PR článek -

 

Článek byl zobrazen 9170 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma Alternativní a ekologické tepelné zdroje

Jaký je rozdíl mezi tepelnými čerpadly z pohledu zákazníka?

Jaký je rozdíl mezi tepelnými čerpadly z pohledu zákazníka?

Krátký rozhovor se zákazníkem, který na jednom domě měnil po letech provozu tepelná čerpadla. Jak vnímá on rozdíl mezi tepelnými čerpadly? Jaké jsou jeho praktické zkušenosti a co by radil zájemcům o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda?

 
Konvektory se sálavou složkou – Novinka 2010

Konvektory se sálavou složkou – Novinka 2010

Společnost MINIB, s.r.o., se již od roku 1999 zabývá výrobou a vývojem podlahových, nástěnných, samostojných a speciálních otopných a dochlazovacích konvektorů. Jsou to speciální tělesa, u nichž je teplo či chlad převáděn do vytápěné či dochlazované místnosti prouděním - konvekcí.

 
Kanadská krbová kamna

Kanadská krbová kamna

Chcete mít doma nebo na chalupě stylově vypadající kamna, která vytopí celý pokoj s minimálními náklady? Pořiďte si kanadská krbová kamna, která díky unikátní technologii spalování slibují nejen kvalitní vytápění, ale také výraznou finanční úsporu. Není nic příjemnějšího, než když si můžete v klidu domova zatopit v krbu a relaxovat po náročném dni - to vše čistě a ekologicky.

 
Dům snů – dřevostavba v přímém přenosu

Dům snů – dřevostavba v přímém přenosu

Na počátku reality show Dům snů se deset vybraných soutěžících párů seznámilo s pozemkem i projektem. Netradiční projekt, jehož výsledkem má být luxusní bydlení v hodnotě 13 miliónů korun, se realizoval čtyři měsíce. Odborníci pro ně hned ze startu připravili nelehký úkol. Museli se dohodnout na konečné podobě svého domu snů.

 
Chcete topit levně, ekologicky a bez námahy?

Chcete topit levně, ekologicky a bez námahy?

Stavíte nebo opravujete rodinný dům? Chcete topit levně a neničit životní prostředí? Pak právě pro vás jsou určená tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jsou zařízení sloužící k vytápění rodinných domů, bytových domů či průmyslových objektů, stejně jako obecně známé plynové či elektrické kotle nebo kotle na tuhá paliva. Čím se však odlišují tepelná čerpadla od ostatních dříve uvedených zdrojů tepla?

 
Energetická náročnost staveb

Energetická náročnost staveb

V současnosti se v oblasti bydlení a staveb neustále setkáváme s takovými pojmy, jako je pasivní, nízkoenergetický či dokonce nulový dům. U všech je samozřejmě možné počítat s úsporami energií. Víte ale, o kolik budou nižší, než spotřeby energií u starších staveb nebo u novostaveb?

 
Výhody teplovodního podlahového topení s možností chlazení

Výhody teplovodního podlahového topení s možností chlazení

Teplovodní podlahové topení s možností chlazení představuje moderní a efektivní řešení pro vytápění i klimatizaci obytných a komerčních prostor. V kombinaci s tepelným čerpadlem se navíc jedná o ekonomické řešení zajišťující celoroční komfort.

 
Elektrické přímotopy s akumulací

Elektrické přímotopy s akumulací

Debaty o tom, zda je lepší přímotop nebo akumulační kamna, jsou dlouhodobé a neutuchající. Pokud chcete konečně slyšet pravdu, je prostá – nedá se to jednoznačně říci. Záleží totiž na mnoha faktorech, jako je konkrétní typ topidel a jejich rozmístění, odběrní tarif, a především konstrukce budovy a řešení jejího zateplení.

 

Zpět na předchozí stránku

Aircool Vytápění partner

Reklama

Náš tip

AKČNÍ DĚTSKÉ SETY MAYER SE SLEVOU 8%

Využijte slevu 8% na sety dětských rostoucích židlí a stolů. Na výběr máte celkem 18 setů - kombinace 3 rostoucích stolů a 2 židlí ve 3 barevných provedeních. Židle i stůl porostou s vašim dítětem.

 

ŽEHLICÍ PRKNO A SCHŮDKY 2 V 1

Multifunkční žehlicí prkno JATA 848 S s vysokou stabilitou je vhodné do každé domácnosti. Tento model 2 v 1 je navíc vybaven netradičními schůdky - když právě nežehlíte, můžete schůdky využít pro snadné dosažení vyšších prostor v domácnosti.

 

LEVNÉ PLECHOVÉ GARÁŽE A SKLADY

Montované plechové garáže za skvělé ceny - různé rozměry, barvy a způsoby provedení.

 

PLASTOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY Z „TRAPLASTU“

Hlavní výhodou vyvýšených záhonů je právě jejich výška. Při sázení, okopávání, trhání plevele nebo sklizni se nemusíte ohýbat, dřepět nebo dokonce klečet, protože rostliny máte přímo pod rukama. Vyvýšený záhon v několika provedeních.

 

ŠIKMÉ A OBLOUKOVÉ PLISÉ ROLETY

Plisé lze zhotovit i v atypických tvarech. Ve většině případů jej lze na rozdíl od atypických hliníkových žaluzií kompletně stahovat a vytahovat.

 

Sprchový kout s mramorovou vaničkou

Akce! Sprchové kouty s kvalitní pevnou vaničkou z litého mramoru. Dlouhá životnost, prodloužená záruka a zaručená spokojenost. Provádíme demontáže starých sprchových koutů a montujeme nové po celé ČR.

 

Reklama

Reklama

Firmy z oboru

České krby s nejlepší zárukou na trhu

Krbové vložky BEF Home - český originál s jedinečným designem a nejlepší zárukou na trhu. Vyberte si z nejširší nabídky modelů.

KVALITNÍ TEPELNÁ ČERPADLA MACH

Chcete tepelné čerpadlo, které Vás nezklame dlouhá léta? Kontaktujte nás! Navrhneme, vyrobíme, nainstalujeme a postaráme se o Vás, již od roku 1996.

KORADO - český výrobce radiátorů

Otopná tělesa pro vás vyrábíme už více než 50 let. V našem portfoliu najdete nejen radiátory RADIK ale i koupelnové žebříky, designová tělesa, konvektory a rekuperace.

Nejčtenější z této rubriky

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Posezení u zahradního krbu je aktuální již v tomto období. My vám přinášíme podrobný návod na jeho stavbu na základě zkušenosti našeho čtenáře.

 

Teplo chytře

Teplo chytře

Ekonomické stavby jako první z velkých stavitelů zavedly masivní podporu vytápění pomocí tepelných čerpadel. Na důvody tohoto rozhodnutí jsme se zeptali generálního ředitele společnosti pana Davida Mencla a manažera projektu pana Martina Protivy.

 

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Ohniště je oblíbenou součástí venkovního sezení. Kdo negriluje nebo alespoň neopéká párky, jako kdyby vůbec nebyl. Mít zahradu bez ohniště je obrovská škoda, zejména pro domácí kutily, kteří si jej hravě sestaví i sami. A ti méně zruční si můžou vybrat z široké nabídky ohnišť v obchodech.

 

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Podlahové vytápění řadíme jednoznačně ke komfortním typům vytápění bytů a domů. Má mnohé výhody, mezi nimiž je i úspora energií, a to je v dnešní době prioritní. Z hlediska rozložení otopných těles v místnostech a rozložení teploty vzduchu v interiéru má právě podlahové topení nejlepší možnosti. Podlahové vytápění řadíme mezi velkoplošné sálavé typy vytápění.

 

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Při výběru nového radiátoru do domu či bytu se mnoho lidí zaměřuje především na design, protože chtějí, aby vkusně doplňoval interiér. Primární funkcí tohoto topného tělesa je však produkce tepla. Dnes naštěstí již existují takové radiátory, v nichž se spojuje obojí. Stačí si jen vybrat správný materiál, tvar a velikost radiátoru.

 

Malá domácí větrná elektrárna

Malá domácí větrná elektrárna

O tzv. alternativních zdrojích elektrické energie se stále více mluví (ale už mnohem méně se v tomto směru dělá). Mají mnoho zarytých příznivců i neméně zarytých odpůrců. Totéž se týká i větrných elektráren. My se teď však nebudeme zabývat velkými větrnými elektrárnami, ale pouze těmi malými pro domácí použití.

 

Je libo klobásky z domácí udírny?

Je libo klobásky z domácí udírny?

Máte rádi domácí klobásky? A co třeba uzený sýr? Že ano? Pak by možná nebylo od věci popřemýšlet nad domácí udírnou. Stačí k tomu poměrně nevelká zahrádka, nějaký ten materiál a trocha zručnosti.

 

Vybíráme elektrický bojler – inteligentní bojler ví, kdy se chodíme koupat

Vybíráme elektrický bojler – inteligentní bojler ví, kdy se chodíme koupat

Chceme-li mít teplou vodu k dispozici okamžitě a v dostatečném množství, musíme si správně vybrat způsob, kterým ji budeme ohřívat. Efektivní a bezproblémový ohřev vody zajistí elektrické bojlery, které v současnosti patří mezi vůbec nejžádanější metody ohřevu vody. Dnes již existují i inteligentní bojlery, které si vaši spotřebu vody pamatují a šetří vám peníze.

 

Další z této rubriky

Dřevostavby je levnější vytápět elektřinou než plynem. Jak je to možné?

Dřevostavby je levnější vytápět elektřinou než plynem. Jak je to možné?

Výstavba nízkoenergetických až pasivních dřevostaveb je moderním trendem zejména z důvodu rostoucích cen energií. Charakteristickým rysem těchto staveb jsou velmi nízké tepelné ztráty a tedy i nízká potřeba tepelné energie. Pokud jste zvolili tento typ stavby, zvolili jste také správný způsob vytápění?

 

AKU vytápění - teplovzdušné podlahové vytápění krbem

AKU vytápění - teplovzdušné podlahové vytápění krbem

Mnoho majitelů zateplených rodinných domů řeší problém, jak zajistit v místnosti při vytápění krbem tepelnou pohodu? V pokoji u krbu je nesnesitelné horko a přitom v ostatních místnostech zima. Problém pomůže vyřešit teplovzdušný akumulační podlahový systém určený především do nízkoenergetických a pasivních domů, ale i na chalupy.

 

Kompletní stavba krbů od výběru vložky až po montáž a obestavbu

Kompletní stavba krbů od výběru vložky až po montáž a obestavbu

Není nic příjemnějšího, než si po náročném dni odpočinout u hořícího krbu. Že ho ještě nemáte? Obraťte se na firmu MBTerm-krby s.r.o., která se postará o kompletní realizaci vašeho krbu, od výběru krbové vložky až po samotnou montáž krbu. Firma nabízí kvalitní krbové vložky Unico, které jsou novinkou na českém trhu.

 

Péče a údržba krbů a kamen je důležitá i během topné sezóny

Péče a údržba krbů a kamen je důležitá i během topné sezóny

Na podzim je nejvyšší čas, abychom připravili kamna a krby na nadcházející zimní sezónu. Několik měsíců se na ně jen prášilo a sloužily více méně pro okrasu, teď je však třeba, aby opět plnily svou funkci a zahřívaly nás, kdykoliv to potřebujeme. Co když ale kamna nebo krby nefungují tak jak mají? Je třeba umět si pomoci a vědět, v čem je zádrhel.

 

Vyvracíme mýty o uhlí

Vyvracíme mýty o uhlí

Dnešní doba, je ve znamení ochrany životního prostředí. To je zajisté chvályhodné. Ale ekologický postoj je v některých otázkách využití fosilních paliv a zejména uhlí nespravedlivě přísný a nepřesný. V tomto článku se podíváme na tyto účelové polopravdy týkající se uhlí.

 

Jaké tepelné čerpadlo je pro váš dům nejvhodnější?

Jaké tepelné čerpadlo je pro váš dům nejvhodnější?

Vybrat pro dům správné tepelné čerpadlo není jednoduché. Pokud jste se touto otázkou již zabývali, víte, že každý dodavatel na to má jiný názor. Přinášíme několik základních rad, s jejichž pomocí si můžete sami snadno zjistit, které tepelné čerpadlo bude pro váš dům nejlepší volbou. Při výběru tepelného čerpadla je důležité si uvědomit, že cílem není „mít doma tepelné čerpadlo“ ale „mít nízké provozní náklady“ a podle toho správnou technologii vybírat.

 

Klimatizace, tepelné čerpadlo či nucené větrání s rekuperací – jak účinně a ekonomicky ochladit v létě domácnost?

Klimatizace, tepelné čerpadlo či nucené větrání s rekuperací – jak účinně a ekonomicky ochladit v létě domácnost?

V případě aktivního ochlazování domácnosti sahají tuzemští uživatelé nejčastěji po klimatizaci. V posledních letech jsou však dostupné i jiné alternativy, zejména pak invertorová tepelná čerpadla či systémy řízeného větrání s rekuperací. Jaké jsou výhody a nevýhody všech tří řešení? Jak si stojí z hlediska možných úspor? A umí případně zužitkovat i odpadní energii? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek.

 

Jak uspořit při ohřevu vody?

Jak uspořit při ohřevu vody?

Zvýšené požadavky na úspory energie, vyplývající i z připravovaného nařízení Evropské unie, týkajícího se zásobníkových ohřívačů vody, byly pro firmu AEG impulsem k vývoji ohřívače nové generace. Nové ohřívače EWH Universal, dodávané v objemech od 30 do 150 litrů, jsou odpovědí na otázku, jak mají vypadat přístroje pro ohřev vody budoucnosti.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.