Reklama

Větrání trochu jinak - jak ušetřit za teplo pomocí rekuperace

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

20.01.2014

Jedním ze způsobů, jak uspořit za teplo, je nucené větrání s rekuperací. Jde o proces zpětného získávání tepla při větrání, který má kromě finanční úspory ještě řadu výhod a vytváří zdravé prostředí pro život. V současnosti existují různé možnosti technického řešení nuceného větrání s rekuperací, včetně sekundárních vazeb souvisejících s topnými a chladicími systémy.

Nucené větrání s rekuperací je nezbytným prvkem a technologií moderních a budoucích staveb, které minimalizují přirozenou infiltraci kvalitní a těsnou obálkou. U těchto staveb je poměr tepelných ztrát způsobených nezbytnou výměnou vzduchu zcela zásadní vzhledem k minimálním tepelným ztrátám prostupem jednotlivými konstrukcemi. Vedle úsporných energetických důvodů je pochopitelně důležité také hledisko hygienické.

Na trhu se vyskytuje celá řada technických provedení větracích systémů a rekuperačních jednotek zajišťujících nucenou výměnu vzduchu se zpětným získáváním tepla. Každé řešení má zpravidla své výhody a nevýhody, vedle prokazatelných technických parametrů, které souvisejí s účinností, hlučností, komfortem řízení a možností ovlivnění chemicko-fyzikálních vlastností vzduchu, jsou důležité také sekundární vazby na topné a chladící systémy a charakter budov a jejich uživatelů.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

V zásadě rozlišujeme tři základní přístupy, jak lze rozdělit technologické celky sloužící pro zpětné získávání tepla při nezbytném větrání obytných prostor. Nejlevnějším a nejjednodušším řešením se zdá použití decentralizovaných rekuperačních jednotek (obr. 2), které nejsou závislé na rozvodech vzduchu a řeší lokálně vyvětrání prostoru, ve kterém jsou instalovány. Levnější produkty na trhu nejsou dostatečně účinné a nezajišťují opravdu kvalitní výměnu vzduchu, ty lepší svou cenou, pokud uvažujeme o instalaci více jednotek (obývací prostor, 2x ložnice, koupelna), dorovnají instalaci základní centrální jednotky s rozvody a montáží. Centralizované řešení (obr. 1), pokud je odborně navržené a zrealizované včetně nezbytného seřízení, přináší jistotu vyvětrání veškerých prostor. Nevýhodou je určitě větší prostorová náročnost a vyšší nároky na koordinaci realizace. Pro decentralizované jednotky je také výhodou možnost větrání skutečně jen prostor, které jsou potřeba vyvětrat.


Obr. 1 Centralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 2 Decentralizovaná rekuperační jednotka, Obr. 3 Komplexní víceúčelová jednotka

Mnoho instalací s centrální vzduchotechnickou jednotkou a jejich provoz zbytečně „převětrává“ a přesouší obytné prostory. V mnoha případech je centralizované řešení již nerealizovatelné vzhledem k požadavkům na interiéry a neproveditelnost rozvodů vzduchotechniky.

Dále je možné rozdělit zpětné získávání tepla podle aplikace, lze zpětně využít energii odpadního vzduchu, odpadní vody a dalších forem tepla například z průmyslové výroby. V tomto příspěvku se však věnujme zejména nucenému větrání s rekuperací za účelem hygienické výměny vzduchu a dalším souvislostem s tímto konkrétním druhem rekuperace.


Obr. 4 Rozdělení rekuperačních jednotek

Dále lze rozdělit rekuperaci podle použitého principu, způsobu jakým tíženého efektu docílíme (obr. 4). Jednotlivá řešení ovlivňují účinnost zpětného získávání tepla a charakter čerstvého vzduchu, zejména jeho vlhkost.

Vedle základních rekuperačních jednotek se na trhu vyskytují také komplexní víceúčelové stroje (obr. 3), které v rámci jedné „krabice“ řeší komplexně i další požadavky související zejména s vytápěním a ohřevem TV. Typickým případem jsou například tepelná čerpadla vzduch/voda využívající odpadní vzduch k ohřevu TV. Výhodou takového řešení je vyšší energetická výtěžnost odpadního vzduchu a skutečné využití nejen citelného, ale také skupenského tepla při kondenzaci vzdušné vlhkosti odpadního vzduchu. Pozor na zařízení, které na stejném principu řeší i vytápění objektu tepelným čerpadlem pouze z odpadního vzduchu, to totiž popírá zákon zachování energie. Další komplexní jednotky využívají klasické rekuperace a odpadní vzduch je ještě využit tepelným čerpadlem, které využívá i teplo venkovního vzduchu, pro zajištění vytápění a ohřevu TV (obr. 3).

SEKUNDÁRNÍ VAZBY TEPLOVZDUŠNÁ NEBO TEPLOVODNÍ TOPNÁ SOUSTAVA?

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se zejména v ČR rozšířily systémy teplovzdušného vytápění s absencí teplovodní topné soustavy s konvenční a sálavou složkou vytápění. Základní myšlenka vynechat klasickou topnou soustavu se osvědčila zejména u malých dřevostaveb v pasivním standardu. Pokud však byly tepelné ztráty objektu větší než 10 kW nebo se jednalo o klasičtější stavby s chladnějšími povrchovými materiály interiérů, nebylo často docíleno požadované tepelné pohody, chybělo zejména sálavé teplo. Další nevýhodou čistě teplovzdušného vytápění je relativně vysoká nátopová teplota pro teplovodní registr zajišťující dohřev cirkulačního vzduchu. Po těchto zkušenostech se začalo teplovzdušné vytápění kombinovat s topnými tělesy. Ideálním řešením je rozložení topného tepelného toku v optimálním poměru mezi dohřívaný vzduch a velkoplošné sálavé topné systémy podlahové nebo stěnové. U stěnových modulů (obr. 5) pak lze zvýšit účinnost přenosu tepla nucenou konvekcí oplachem vyústky vzduchotechniky a tím snížit teplotu topné vody, respektive zmenšit velikost těchto těles.

Dalším požadavkem náročných uživatelů je chlazení interiérů. Zdrojem chladu může být pasivní využití zemního horizontálního kolektoru nebo vertikálního vrtu nebo aktivní chlazení využívající opět potenciál půdy nebo venkovního vzduchu.


Obr. 5 Teplovodní topné moduly vyvinuté společností Alfaprojekt, s.r.o.

Jak docílit požadovaného komfortu v interiéru a odvedení nežádoucích tepelných přebytků?
Vedle konvenčních řešení (klimatizační jednotky, sálavé chladící stropní moduly, chlazení vzduchu přiváděného vzduchotechnikou) se nabízí řešení elegantně kombinující nucené větrání s rekuperací s podlahovým teplovodním topným a chladícím systémem vyvinutým společností Schütz pod názvem: AirConomy®.

CO TO JE AIRCONOMY®?


Obr. 5 Princip systému AIRCONOMY

AirConomy® je systémové řešení vytápění, větrání a chlazení kombinující sálavý a konvektivní přenos tepla a chladu při současné výměně vzduchu s rekuperací. Oproti standardnímu řešení si však vzduchotechnika a teplovodní topná soustava vzájemně „vypomáhají“, vzájemně se podporují a výsledkem je dokonalé využití výhod obou přístupů. Přívodní vzduch je dohříván masivní betonovou topnou podlahou a proudění vzduchu zároveň zvyšují dynamiku přenosu tepla/chladu.
Podstata systému spočívá v instalaci speciálních segmentů podlahového vytápění, které navazují na klasické systémové desky a tyto segmenty umožňují distribuci přiváděného vzduchu pod podlahou a vzájemnou tepelnou interakci mezi masivní betonovou podlahou a přiváděným vzduchem (obr. 5). Na obr. 6 jsou fotografie z realizace takovéhoto systému.

Chlazení je prováděno jak formou chlazení podlahového topného systému, tak chlazením přívodního vzduchu na teplovodním registru s řízenou kontrolou chladící teploty pro zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. Rozložení distribuce chladu mezi sálavou a konvekční formu přenosu opět vytváří maximální komfort a zamezuje nežádoucímu diskomfortu.


Obr. 6 Fotografie z realizace systému AIRCONOMY

Další výhodou tohoto systému je faktická možnost řízení teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, což je u teplovzdušného vytápění s centralizovanou vzduchotechnickou jednotkou prakticky neproveditelné. Nezanedbatelnou výhodou je také zamezení šíření hluku z ventilace díky způsobu, kterým je vzduch do místností přiváděn. Nevýhodou tohoto konceptu je určitě vyšší cena systémového řešení a vyšší nároky na projektovou a realizační přípravu.

Systém AirConomy® je vhodný pro rodinné a bytové domy stejně tak jako pro školy, administrativní budovy nebo výstavní prostory. Systém je vhodný všude tam kde jsou vysoké nároky na vytápění a kvalitu vzduchu nebo požadavky na chlazení s těmi nejvyššími nároky na čistý interiér.
Systém AirConomy® není zásadně závislý na konkrétním typu rekuperační jednotky a zdroji tepla a chladu, jeho součástí je však řízené větrání, topení a chlazení v plném rozsahu. Pro dimenzování je nezbytné znát tepelné ztráty objektu a jednotlivých místností, požadované povrchy podlah a požadavek na případné chlazení, které zvyšuje nároky na hustotu teplovodní topné soustavy. V případě požadavku na chlazení je možné část systému vymezit jen pro vytápění (zpravidla koupelny) a tím docílit možnosti současného vytápění i chlazení podle jednotlivých okruhů. Pro správné dimenzování je pak nutné navrhnout adekvátní plochu speciálních segmentů systémových desek pro každou větranou místnost (obr. 7) tak, aby vytvářela dostatečnou teplosměnnou plochu a zároveň vymezila optimální průřez vzduchových vyústek a štěrbin pro zajištění potřebného větrání.


Obr. 7 Různé uspořádání speciálních segmentových desek sloužících jako tepelný výměník systému AIRCONOMY


Obr. 8 Prvotní rozčlenění místností do oblastí přívodů, přepouštění a odtahů vzduchu


Obr. 9 Řez systému AIRCONOMY
1 Hrubá podlaha
2 Výústkový modul
3 Tepelná a kročejová izolace, EPS-T 040 Typ 25-2
4 Tepelná izolace EPS 040, 30mm
5 Podlahový plochý kanál z pozinkovaného ocelového plechu
6 Systém podlahového vytápění (skládaná deska aircon takk)
7 Systém air conomy (Systémová deska)
8 Výdechová mřížka
9 aircon floor (roznesení zatížení) z pozinkovaného ocelového plechu

ZÁVĚR
Instalace nízkoteplotních topných soustav důležitých pro účinné využití tepelných čerpadel a solárních systémů a instalace nuceného větrání s rekuperací pro zajištění hygienické výměny vzduchu a zamezení tepelných ztrát infiltrací se dají účinně propojit. Systém AirConomy® patří k nejsofistikovanějšímu způsobu řešení takovéto kombinace, vytvářející tepelnou a hygienickou pohodu té nejvyšší úrovně.

Zdroj použitých fotografií:
Podklady od společnosti Alfaprojekt, s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou teplovodních stěnových topných modulů a akumulačních zásobníků Alfabox
Technické podklady AirConomy® od německé společnosti Schütz GmbH & Co.KG a českého dovozce firmy Euroheat, s.r.o.
Podklady a fotografie od firmy SkacelSolar realizující topné a větrací systémy

- PR článek -

 

Článek byl zobrazen 6358 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

 • Kvalitní české zábradlí JH TECH

  Dopřejte si zábradlí v kvalitě za příznivou cenu, kalkulace a návrhy zdarma, prodej i odborná montáž. Zábradlí schodiště, balkonů, fr. oken, madla na zeď i zábradlí do zahrady, moderní materiály – nerez, sklo, lak.
 • Užitečné bakterie pro zahradu, jezírka i domácnost

  Našich bakterií se není třeba bát. Jsou důležitou součástí každého kousku živé přírody. Udrží v rovnováze povrchové i odpadní vody, poradí si s jezírkem a dodají život do všech záhonů i trávníků.
 • Moderní rodinné domy ze zateplených tvárnic Durisol

  Zateplené tvárnice DURISOL mají řadu předností. Domy stavěné z tohoto systému jsou navíc moderní, promyšlené do posledního detailu a krásné. Prohlédněte si náš katalog RD!
 • WPC terasa „s radostí“

  PROFI TERASY Vám nabízí velký výběr WPC i dřevěných teras a poradí s detaily. Navštivte TERASOVÉ CENTRUM PROFI TERASY v Praze, Horních Počernicích, objednejte si návštěvu technika na zaměření a nechte si dodat terasu kompletně na klíč. Vše v jednom, profesionálně a kvalitně. Dlouhodobý partner pro terasy, www.profi-terasy.cz.
 • Návrh domu za 5 minut? Žádný problém, vyzkoušejte na konfiguracedomu.cz

  Rádi byste si postavili svůj dům snů? Máte konkrétní představu a rádi byste věděli, jakou sumu si na to připravit? Právě na tyto sny a potřeby stavitelů myslí Wienerberger se svým novým konfigurátorem. Vyzkoušejte ho ZDARMA!
 • BESK - ČESKÝ VÝROBCE BETONOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

  BESK, to je česká betonová střešní taška prvotřídní kvality s dvojnásobným akrylátovým nástřikem. BESK - střecha pro 3 generace.

Další články na téma Alternativní a ekologické tepelné zdroje

Elektrické přímotopy s akumulací

Elektrické přímotopy s akumulací

Debaty o tom, zda je lepší přímotop nebo akumulační kamna, jsou dlouhodobé a neutuchající. Pokud chcete konečně slyšet pravdu, je prostá – nedá se to jednoznačně říci. Záleží totiž na mnoha faktorech, jako je konkrétní typ topidel a jejich rozmístění, odběrní tarif, a především konstrukce budovy a řešení jejího zateplení.

 
Olejové radiátory – jak fungují, kam se hodí a jaké jsou jejich výhody?

Olejové radiátory – jak fungují, kam se hodí a jaké jsou jejich výhody?

Vytápění je jedním z nejdůležitějších hledisek při zařizování bydlení. Bez tepla to nejde a je třeba se rozhodnout, co pro vás bude tím nejlepším řešením. Pokud se však chcete spolehnout na elektřinu a potřebujete vytopit například jen určité místnosti, zkuste olejový radiátor. Jeho nesporné výhody určitě oceníte.

 
Designové radiátory a jejich pestré formy

Designové radiátory a jejich pestré formy

Designové radiátory pomalu ale jistě nahrazují ty staré, nevzhledné a často také zbytečně robustní. To ale neznamená, že na trhu nenajdete klasiku či retro, i zde můžeme hovořit o neobyčejném designovém zpracování, vhodném do moderní domácnosti. Designové radiátory můžou vypadat různě, proto si zde uveďme alespoň základní typy a formy. Váš výběr pak bude snadnější. A pokud si vůbec nevíte rady, zeptejte se rovnou zkušeného řemeslníka.

 
Ohřev vody Sluncem – fototermicky nebo fotovoltaicky?

Ohřev vody Sluncem – fototermicky nebo fotovoltaicky?

Využití energie Slunce k přímému ohřevu vody je u nás už skoro tradiční záležitostí. I když se zatím nemůžeme počtem instalací v poměru k počtu budov srovnávat např. s Rakouskem. Ztrátu momentálně mírně dotahujeme díky pobídce z programu Zelená úsporám.

 
The Radiator Factory – průlom do tradičního způsobu myšlení

The Radiator Factory – průlom do tradičního způsobu myšlení

Ve své firemní filozofii klademe důraz na design, rozsáhlý sortiment a široké využití otopných těles, která mají nejen užitnou hodnotu, ale současně splňují vysoké požadavky zákazníků na vzhled. Díky různorodosti tvarů, rozměrů a rozsáhlé nabídky barevného provedení získala otopná tělesa široké využití v rozmanitých projektech.

 
Kvalita, funkčnost a jistota – to je gabotherm!

Kvalita, funkčnost a jistota – to je gabotherm!

Užívejte výhod podlahového vytápění bez obav ze závad, nehod a poškození, které by stály nemalé finanční prostředky. Kvalitní podlahové vytápění s trubkami gabotherm® tyto obavy odstraní a můžete mít jistotu, že na dlouhá léta máte vystaráno.

 
Teplo, které se nevyčerpá

Teplo, které se nevyčerpá

Přestavba starého domu je nákladná a musí předpokládat užívání na dobu dalších několika desetiletí. Proto je vhodné uvažovat o vyšší investici na vytápění s levným provozem. Peníze se vrátí do deseti let, a pak je dům na zdražování energií téměř nezávislý.

 
Podlahové vytápění - chytrá volba

Podlahové vytápění - chytrá volba

Každý člověk vnímá teplo jinak. Rozhodující pro osobní tepelnou pohodu je teplota vzduchu v místnosti. Čím rovnoměrněji je vzduch zahřátý a čím vyšší je podíl sálání při předávání tepla z topného systému, tím dříve člověk začne vnímat teplotu okolí jako příjemnou. Na rozdíl od všech ostatních topných systémů podlahové vytápění využívá přirozeného sálání tepla. Podlahové vytápění PEDOTHERM má při předávání tepla sálavý podíl vyzařování okolo 60%.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

DĚTSKÉ ROUSTOUCÍ ŽIDLE A STOLY MAYER

Kvalitní židle a stoly značky MAYER do dětského pokoje pro vaše malé školáky. Široký výběr "rostoucích" židlí a psacích stolů v různých barevných variantách. Velmi odolná čalounění aquaclean.

 

Skleněné dveře - tam, kde dřevo nestačí

Moderní, bezpečné a cenově dostupné skleněné dveře. Skleněné dveře jsou součástí každého moderního interiéru. Všechna skleněná křídla jsou vyrobena z 8 mm silného, tvrzeného skla. Díky tomu jsou nebývale odolné a téměř nerozbitné.

 

Na živý plot s bateriovým plotostřihem

S aku plotostřihem Riwall RATH 5220 SET zarovnáte snadno a rychle váš živý plot. Čistý řez zajistí protiběžné střihací lišty broušené diamantem. S otočnou rukojetí je práce lehčí.

 

Levné plechové garáže a sklady

Nabízíme široký výběr plechových garáží, skladů a přístřešků, kotců pro zvířata, na které není třeba stavební povolení. Stavíme na betonové patky, zámkovou dlažbu, nebo jen tak na trávu, kdy se rohy podloží betonovými chodníkovými dlaždicemi. Doprava a montáž zdarma.

 

Tepelné a zvukové izolace podkroví

Jistě to znáte, v podkroví bývá v létě velké horko. Navíc, při nočním dešti neusnete – déšť „bubnuje“ do střechy. Budete-li podkroví rekonstruovat, je zde vysoce sofistikovaný systém PUR IZOLACE SOFT. Speciální pěna nabízí tepelnou izolaci a vysoký útlum.

 

Klimatizace za 12 990 Kč s DPH

Objednejte si nyní klimatizaci do bytu nebo kanceláře za extra výhodnou cenu. Zajistíme i certifikovanou montáž a servis. Platí po celé ČR.

 

Reklama

Firmy z oboru

ROMOTOP - výrobce krbových kamen

Proč ROMOTOP? Firma patří mezi evropské lídry výrobců krbových kamen, krbů a krbových vložek. Připojte se do naší velké rodiny, která čítá téměř milion spokojených zákazníků po celém světě.

KORADO - český výrobce radiátorů

Otopná tělesa pro vás vyrábíme už více než 50 let. V našem portfoliu najdete nejen radiátory RADIK ale i koupelnové žebříky, designová tělesa, konvektory a rekuperace.

Topné folie MAXECO 3. generace

Topný systém MAXECO - moderní, zdravý a úsporný zdroj tepla. Má široké využití pro rodinné domy, průmyslové a hospodářské stavby, nevyjímaje terária, voliéry.

Nejčtenější z této rubriky

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Vaše nápady: Stavba zahradního krbu I.

Posezení u zahradního krbu je aktuální již v tomto období. My vám přinášíme podrobný návod na jeho stavbu na základě zkušenosti našeho čtenáře.

 

Teplo chytře

Teplo chytře

Ekonomické stavby jako první z velkých stavitelů zavedly masivní podporu vytápění pomocí tepelných čerpadel. Na důvody tohoto rozhodnutí jsme se zeptali generálního ředitele společnosti pana Davida Mencla a manažera projektu pana Martina Protivy.

 

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Venkovní ohniště - koupit hotové nebo vyrobit svépomoci?

Ohniště je oblíbenou součástí venkovního sezení. Kdo negriluje nebo alespoň neopéká párky, jako kdyby vůbec nebyl. Mít zahradu bez ohniště je obrovská škoda, zejména pro domácí kutily, kteří si jej hravě sestaví i sami. A ti méně zruční si můžou vybrat z široké nabídky ohnišť v obchodech.

 

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Vše o vytápění 7. – výběr radiátoru

Při výběru nového radiátoru do domu či bytu se mnoho lidí zaměřuje především na design, protože chtějí, aby vkusně doplňoval interiér. Primární funkcí tohoto topného tělesa je však produkce tepla. Dnes naštěstí již existují takové radiátory, v nichž se spojuje obojí. Stačí si jen vybrat správný materiál, tvar a velikost radiátoru.

 

Je libo klobásky z domácí udírny?

Je libo klobásky z domácí udírny?

Máte rádi domácí klobásky? A co třeba uzený sýr? Že ano? Pak by možná nebylo od věci popřemýšlet nad domácí udírnou. Stačí k tomu poměrně nevelká zahrádka, nějaký ten materiál a trocha zručnosti.

 

Jak vybrat vhodný ventilátor do parného léta?

Jak vybrat vhodný ventilátor do parného léta?

V parných letních dnech hledáme jakýkoliv způsob, jak se alespoň na chvíli zchladit. V posledních letech se dostávají zpět na výsluní ventilátory, které toho však kromě pouhého vytváření příjemného vánku zvládají mnohem více. Dokážou ionizovat vzduch, vytvořit dojem přírodního větru nebo myslet na to, abychom během spánku neprochladli.

 

Malá domácí větrná elektrárna

Malá domácí větrná elektrárna

O tzv. alternativních zdrojích elektrické energie se stále více mluví (ale už mnohem méně se v tomto směru dělá). Mají mnoho zarytých příznivců i neméně zarytých odpůrců. Totéž se týká i větrných elektráren. My se teď však nebudeme zabývat velkými větrnými elektrárnami, ale pouze těmi malými pro domácí použití.

 

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Teplovodní vs. elektrické podlahové vytápění – výhody a nevýhody jednotlivých typů

Podlahové vytápění řadíme jednoznačně ke komfortním typům vytápění bytů a domů. Má mnohé výhody, mezi nimiž je i úspora energií, a to je v dnešní době prioritní. Z hlediska rozložení otopných těles v místnostech a rozložení teploty vzduchu v interiéru má právě podlahové topení nejlepší možnosti. Podlahové vytápění řadíme mezi velkoplošné sálavé typy vytápění.

 

Další z této rubriky

Univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv

Univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv

Pokud hledáte opravdu univerzální komínový systém pro všechny druhy paliv, pro suchý i mokrý provoz, bezpečný a odolný vůči vysokým teplotám i požáru, bude vás určitě zajímat následující článek.

 

Koupelnový radiátor není jen sušák na ručníky

Koupelnový radiátor není jen sušák na ručníky

Nějaký radiátor nebo stoupačky jsou součástí každé koupelny. Naštěstí se již nemusíte spokojit s nevzhlednými topnými tělesy, ale můžete si vybrat některý z moderních radiátorů českého výrobce Invera Metal.

 

Inteligentní ohřívače vody ovládané pomocí mobilního telefonu

Inteligentní ohřívače vody ovládané pomocí mobilního telefonu

Trendem posledních let jsou smart technologie a jejich využití ve všech oblastech bydlení. Pomocí aplikace v chytrém telefonu můžeme ovládat zabezpečení domu, zastínění oken, vytápění i ohřev vody. Co všechno umí poslední generace inteligentních ohřívačů vody?

 

Jak vybrat ten správný bojler? Dle počtu osob, umístění a doby ohřevu

Jak vybrat ten správný bojler? Dle počtu osob, umístění a doby ohřevu

Bojler, je v současnosti nejpoužívanějším zdrojem teplé vody. Stále se lepšící izolace zásoby ohřáté vody vede k menším ztrátám teploty vody a tím snižuje potřebu dohřívání zásoby na přednastavenou teplotu. V současnosti rovněž do tohoto segmentu nastoupila elektronika, která kopíruje vaši časovou strukturu užití teplé vody a následně pak dohřívá zásobu teplé vody těsně před momentem její předpokládané spotřeby.

 

Stropní ventilátory s funkcí reverzace užijete v létě i v zimě

Stropní ventilátory s funkcí reverzace užijete v létě i v zimě

V povědomí lidí panuje názor, že službu stropních ventilátorů využijeme jen pro letní sezónu a s jejím koncem ztrácí své kouzlo a hlavně užitek. Není tomu tak. Stropní ventilátory s funkcí reverzace výborně využijete i v zimním provozu a ještě k tomu ušetříte až 10 procent energie na vytápění. Jak je to možné?

 

Fotovoltaická elektrárna – jistá investice

Fotovoltaická elektrárna – jistá investice

Fotovoltaika zažívá v roce 2009 boom nebývalých rozměrů. Státem garantovaná podpora ve formě dotovaných výkupních cen dává investorům jistotu rychlé návratnosti se zajímavým efektem - úsporou nákladů na nákup elektrické energie. Přitom na střeše RD ji může mít téměř každý.

 

Konvektory MINIB - nejčastější otázky při výběru konvektorů

Konvektory MINIB - nejčastější otázky při výběru konvektorů

Klasická otopná tělesa jsou v současnosti zatlačována do pozadí a nahrazují je moderní a úsporné konvektory. Tato otopná tělesa jsou téměř neviditelná a nenarušuji estetiku interiéru. Přestože je hlavním účelem konvektorů MINIB vytápění, je možné je využívat i pro dochlazování během horních letních měsíců.

 

Podlahové vytápění - chytrá volba

Podlahové vytápění - chytrá volba

Každý člověk vnímá teplo jinak. Rozhodující pro osobní tepelnou pohodu je teplota vzduchu v místnosti. Čím rovnoměrněji je vzduch zahřátý a čím vyšší je podíl sálání při předávání tepla z topného systému, tím dříve člověk začne vnímat teplotu okolí jako příjemnou. Na rozdíl od všech ostatních topných systémů podlahové vytápění využívá přirozeného sálání tepla. Podlahové vytápění PEDOTHERM má při předávání tepla sálavý podíl vyzařování okolo 60%.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

Turecko-Dovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

Mapa webu | nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom